przemo6413@wp.pl

+48 62 741 66 45

Parafia rzymskokatolicka św. Mikołaja

Kontakt

Namaszczenie chorych – starodawny chrześcijański obrzęd uzdrowienia w imię Jezusa Chrystusa z zastosowaniem oleju. Przywołuje moc misterium paschalnego nad ochrzczonymi cierpiącymi z powodu choroby lub podeszłego wieku, którym z tego powodu „zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci” (por. Sacrosanctum Concilium 73; Katechizm Kościoła Katolickiego 1514). Jest uznawany za sakrament w Kościele katolickim, starokatolickim, Cerkwi prawosławnej i Społeczności Chrystusa.

Namaszczenie

Małżeństwo – kulturowo uznany związek dwóch osób, najczęściej mężczyzny i kobiety, zwanymi małżonkami, który ustanawia prawa i obowiązki między nimi, jak również między nimi i ich dziećmi, a także między nimi i ich powinowatymi. Definicja małżeństwa różni się na całym świecie nie tylko między kulturami i religiami, ale także w całej historii danej kultury i religii, ewoluując w kierunku zarówno ekspansji, jak i zwięzłości w tym, kto i co jest objęte.

Małżeństwo

Bierzmowanie, chryzmacja – jeden z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele katolickim, prawosławnym i anglikańskim. Zgodnie z tradycją chrześcijańską bierzmowanie uważane jest za drugi po chrzcie sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Przez Katechizm Kościoła Katolickiego jest zaliczany do pierwszej z trzech grup siedmiu sakramentów – „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Jego istotą jest przekazanie wiernym „Znamienia daru Ducha Świętego” i umocnienie ich wiary. Jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem. W Kościele katolickim bierzmowanie jest udzielane kandydatom w wieku między 14. a 18. rokiem życia, a więc już po przyjęciu Pierwszej komunii świętej. Cerkiew prawosławna udziela chryzmacji wkrótce po chrzcie (czyli niemowlętom). Sakramentu bierzmowania udziela się tylko jeden raz w życiu.

 

 

 

Bierzmowanie

Chrzest – w chrześcijaństwie obrzęd nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, sprawowany na polecenie samego jego założyciela Jezusa Chrystusa (por. Mt 28,18–20). Będąc obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo (Ef 5,26) stoi na początku drogi wiary każdego z uczniów Chrystusa, jest pierwszym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Deklaracja Światowej Rady Kościołów z 1982 roku wymienia następujące istotne elementy chrztu: wysłuchanie nauk Pisma Świętego dotyczących jego znaczenia, przyzywanie Ducha Świętego, wyrzeczenie się zła, wyznanie wiary w Trójcę Świętą, wykorzystanie wody. Osoba ochrzczona ma również wyrazić przekonanie, że chrzest da jej nową tożsamość syna lub córki Bożej oraz, że jako członek Kościoła jest powołana, aby głosić Ewangelię. Obrzęd ten wciela daną osobę w Chrystusa – ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana – i łączy z ludem Bożym Nowego Przymierza. Trynitarne rozumienie chrztu odrzucają wspólnoty religijne czerpiące z tradycji antytrynitaryzmu.

     Do spisania aktu chrztu dziecka są potrzebne następujące dokumenty:

⦁    świadectwo urodzenia dziecka,

⦁     dokumenty potwierdzające dane osobowe rodziców,

⦁     zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego,

⦁     dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania).

    Chrzest dziecka odbywa się w naszej parafii  podczas Mszy Św.   

Rodzic Chrzestny to osoba, która:

  • Ma ukończone 16 lat.   
  • Ma sakrament bierzmowania.   
  • Nie jest rodzicem chrzczonego dziecka.   
  • Jest praktykującym katolikiem.

    Matka chrzestna i ojciec chrzestny mają wspierać rodziców dziecka i dziecko na różne sposoby, np. modląc się za nich. Rodzice chrzestni powinni być ludźmi prawymi, którzy mogą dać dziecku przykład dobrego życia. Powinni dać świadectwo żywej wiary.

Chrzest

Namaszczenie

Małżeństwo

Bierzmowanie

Chrzest

Sakramenty

Nasza 

Parafia

+ 48 62 741 66 45

Grodzisko 51, 63-300 Pleszew

przemo6413@wp.pl